การตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ปิยะนุช ทิมคร, สุฐิตา โอภาษี, ภาริตา โกศัลวัฒน์, อัญชนา พลายฤทธิ์, ชยานนท์ จำรัสศรี, ศิริอุดม ตุมตัง, สุดารัตน์ ธงสันเทียะ, ขนิษฐา บานชื่น, นภสินธุ์ ห้วยใหญ่, สรากร แก่นดี, สุกัญญา ยาวะโนภาส, ธมนวรรณ สินทะเกิด, ปริยภัทร์ จันทร์มี, ภคนันท์ จตุรภัคโภคิน

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรในคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยตรวจสอบเอกลักษณ์ทางกายภาพและเคมี ปริมาณความชื้น ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลและน้ำของผงยาเถาวัลย์เปรียง ขมิ้นชัน และ
ฟ้าทะลายโจร ผลการศึกษาพบว่า ผงยาทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 4 ชื่อการค้า มีลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และปริมาณความชื้นตรงตามข้อกำหนดตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผงยาขมิ้นชันชื่อการค้า A, B, D มีปริมาณความชื้นมากกว่าที่กำหนด ผงยาเถาวัลย์เปรียงชื่อการค้า C และผงยาฟ้าทะลายโจรชื่อการค้า B, C, D ผ่านข้อกำหนดด้านปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล ส่วนปริมาณสารสกัดด้วยน้ำมีเพียงผงยาขมิ้นชันชื่อการค้า A เท่านั้นที่ผ่านข้อกำหนด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**