การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

รุจิรา กองจันทร์, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, พูนชัย ยาวิราช, ไพรภ รัตนชูวงศ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 2) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยใช้กระบวนการบริหาร ทั้ง  4 ด้าน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับดี  μ = 3.50 (σ = 0.88) หากพิจารณาตามรายการแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านผู้บริหาร อยู่ในระดับดีมาก  μ = 3.70 (σ = 0.80) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดี μ = 3.06 (σ = 0.76)

2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยใช้กระบวนการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม μ = 4.71 (σ = 0.42) หากพิจารณาตามรายการแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม μ = 4.96 (σ = 0.09) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการประกันคุณภาพการศึกษา   อยู่ในระดับดีมาก μ = 4.30 (σ = 0.62)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**