ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัจฉริยา อิ่มรส, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุมภายใน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  (5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ของโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 144 คน  เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้ T-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว  และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้าน เพศ ประสบการณ์ทำงาน ระดับการศึกษา อายุ ที่ต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ที่มีตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (2) ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร (3) ด้านโครงสร้างขององค์กร  (4)  ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (5) ด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการรายงานและประเมินผลการตรวจสอบ และด้านประสิทธิผลในภาพรวม และปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เนื่องจาก ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่องค์กำหนดขึ้น มีความเข้าใจและยอมรับพร้อมที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงานได้ดี ด้วยการนำความรูในเรื่องของระบบควบคุมภายในมาใช้ ซึ่งเป็นกลไกขั้นพื้นฐานและเป็นตัวช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**