การบริหารในยุค Thailand 4.0

กาญจนา รูปสูง

Abstract


ไทยแลนด์ 4 .0 โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยน  โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”(Value –Based Economy)  เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  การบริหารองค์กรยุค 4.0 ผู้นำจะต้องมีความสามารถชักจูงชี้นำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาวิวัฒน์  ผู้บริหารในยุคไทยแลนด์  4.0 ต้องมีต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูงในงานที่ทำ หรือเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และมีองค์ประกอบความเป็นมืออาชีพกล่าว คือ มีคุณลักษณะที่ดี มีทักษะยุคใหม่ มีความเป็นผู้นำ ทางวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำพาสถานศึกษาสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัยเหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**