การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วรายุ ศิรินนท์, วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 290 คน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลโลกทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านการปฏิสัมพันธ์ในสังคมอยู่ในอันดับแรก ( = 3.92, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านตระหนักถึงสถานการณ์ของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ( = 3.83, S.D. = 0.57) ด้านการลงมือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (  = 3.78, S.D. = 0.54) และด้านการประพฤติตน ( = 3.74, S.D. = 0.50) ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**