การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลลิสา สหนาวิน, วรวิทย์ จินดาพล, ปวิช เฉลิมวัฒน์

Abstract


การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) เพื่อนำมาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 350 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นต่อผลสัมฤทธิ์ ด้านการมุ่งความเป็นเลิศ สู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ด้านความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ และการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทน ตามลำดับ

          2) ประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ประสิทธิผลองค์การด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ประสิทธิผลองค์การด้านกระบวนการภายใน ประสิทธิผลองค์การด้านการเงิน และประสิทธิผลองค์การด้านลูกค้า

          3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในความคิดเห็นของบุคลากร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.885 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ และด้านการมุ่งความเป็นเลิศ สู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.852 และ 0.828 ตามลำดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**