ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดกับความสามารถในการทำกำไรและชำระหนี้และผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

สุพรรณี มงคลนิพัทธ์, พรทิวา แสงเขียว

Abstract


การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดกับความสามารถในการทำกำไรและชำระหนี้ที่มีต่อผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ศึกษาช่วงปี พ.ศ.2559-2561 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

          ผลการศึกษา พบว่า ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% อัตรากำไรสุทธิมีความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบอกถึงความสามารถการทำกำไรสุทธิของบริษัทบอกถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและความสามารถของผู้บริหารว่าสามารถทำกำไรสุทธิได้อย่างดีในอนาคต น่าสนใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทสินค้าอุตสาหกรรม และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งบอกถึงการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นว่ามาจากการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกหรือนำสินทรัพย์ส่วนตัวมาลงทุน เป็นกี่เท่าของสินทรัพย์รวม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**