รูปแบบเนื้อหาของนมซีพีเมจิที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ CP-Meiji Thailand

ธนกร ลิ้มสวัสดิ์, มณฑิรา ธาดาอำนวยชัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ข้อ ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อเนื้อหาของนมซีพีเมจิแบบธรรมดากับนมซีพีเมจิแลคโตสฟรี ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ CP-Meiji Thailand โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหาหรือ Content จากข้อมูล 40 โพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 บนเพจเฟซบุ๊ก CP Meiji Thailand เพื่อนำมาบันทึกลงรหัสสำหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) โดยทำเป็นตารางเพื่อศึกษารูปแบบและจำนวนของเนื้อหาพร้อมกับนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) 2. การจัดรูปแบบข้อมูล (Data Display) 3. การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการนำเสนอข้อมูลครั้งนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

          ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ CP-Meiji Thailand มี 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) เพื่อความสนุกสนาน (Entertain) 2) การกระตุ้น (Inspire) 3) การให้ความรู้ (Educate) 4) การโน้มน้าวใจ (Convince) นอกจากนั้นเนื้อหาของการสื่อสารยังมีการสื่อสารให้สอดคล้องกับส่วนผสมทางการตลาด 4 Ps ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  โดยมีรูปแบบการนำเสนอ 6 รูปแบบดังต่อไปนี้ 1) ข้อความ 2) ลิงค์ (Link) 3) รูปภาพพร้อมข้อความ 4) วิดีโอ 5) กิจกรรม (การถ่ายทอดสดกิจกรรม) 6) รูปภาพเป็นอัลบั้ม และจากการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาที่มีคนกดถูกใจ (Like) เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบวิดีโอ เพราะเนื้อหามีความกระชับ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุกสนาน สำหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น (Comment) เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบกิจกรรม (การถ่ายทอดสดกิจกรรม) เนื่องจากเป็นการนำเสนอแบบ Real Time ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ติดตามสามารถติดตามสถานการณ์หรือกิจกรรมได้ในขณะนั้น และรูปแบบเนื้อหาที่มีการแบ่งปัน (Share) เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบลิงค์ เนื่องจากเนื้อหาของลิงค์ในเพจส่วนใหญ่เป็นการบอกรายละเอียดกิจกรรมหรือการประกาศรายชื่อผู้โชคดี เมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดี เป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลมีการแบ่งปันเนื้อหาไปยัง กลุ่มคนที่รู้จักของผู้ติดตาม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**