คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

สนทนา สุขใจ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานศาลยุติธรรม (2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 6 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) (2) นักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 241 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ได้แก่ สถิติแบบ t-test สถิติแบบ F-Test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีกับคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า นักบัญชีที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และสังกัดที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของสำนักงานศาลยุติธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ผลการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านความรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ของสำนักงานศาลยุติธรรม ด้านภาษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการ ของสำนักงานศาลยุติธรรม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริการของสำนักงานศาลยุติธรรม และด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการ และด้านการประสานงาน ของสำนักงานศาลยุติธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**