ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อม

ธนโรจน์ ทิมอุดม, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

Abstract


มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) เป็นพืชผลที่มีสรรพคุณในการบำรุงผิว เนื่องจากพบว่าสาร สกัดจากผลมะขามป้อมมีสารประกอบฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง โทนเนอร์ที่ผสมสารสกัดมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ได้ง่ายสำหรับทุกสภาพผิว จึงเหมาะสำหรับนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดมะขามป้อมและโทนเนอร์ที่ผสมสารสกัดมะขามป้อม โดยนำมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดมะขามป้อมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดเท่ากับ 274.40±23.98 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อสารสกัด 100 กรัม  และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS เท่ากับ 2.42±0.02 และ 4.13±0.01 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซ์ต่อมิลลิลิตรสารสกัด ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดมะขามป้อมไปใช้ผสมเป็นโทนเนอร์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 พบว่าเนื้อสารละลายโทนเนอร์ทุกความเข้มข้นมีลักษณะใส สีน้ำตาล มีกลิ่นอ่อน ๆ ไม่ตกตะกอน ไม่เหนอะหนะ มีความคงตัว และพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มแปรผันตรงตามความเข้มข้นของสารสกัดมะขามป้อม โดยโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อมเข้มข้นร้อยละ 3 มีสารประกอบฟีนอลทั้งหมดสูงสุดเท่ากับ 45.53±0.73 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของโทนเนอร์ 100 กรัม และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS เท่ากับ 2.01±0.02 และ 1.38±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อมมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าโทนเนอร์สูตรพื้นฐาน ดังนั้นโทนเนอร์ผสมสารสกัดมะขามป้อมจึงเหมาะสำหรับนำไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**