ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย

ติณณ์ จงเจริญในธรรม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุปรสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเพื่อวิเคราะห์ระดับของผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ คือการนำข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ประจำปี 2551-2560 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมาวิเคราะห์ซึ่งไม่รวมปัจจัยระหว่างประเทศ และปัจจัยทางการเมืองผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่าตัวแปรอิสระต่างๆที่นำมาศึกษาในสมการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านจำนวนสมาชิกของสหกรณ์, จำนวนทุนเรือนหุ้น, จำนวนทุนสำรอง, จำนวนเงินฝาก, จำนวนเงินกู้, อัตราการว่างงาน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของตลาด, อัตราเงินเฟ้อ และค่าแรงขั้นต่ำ สามารถนำมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิได้ 4 ปัจจัย ได้แก่ จำนวนทุนเรือนหุ้น, จำนวนทุนสำรอง, จำนวนเงินฝาก และจำนวนเงินกู้ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่เหลืออีก 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านจำนวนสมาชิกของสหกรณ์, อัตราการว่างงาน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของตลาด, อัตราเงินเฟ้อ  และค่าแรงขั้นต่ำ ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**