การเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda Jazz

อาภาพร หมอประเสริฐ, ปฐมา สตะเวทิน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda Jazz และเพื่อศึกษาของการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Honda Jazz ของประชากร Gen y ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 440 คน สถิติที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้สำหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้แบบทดสอบค่า (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 34 ปี สถานภาพเป็นโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อโฆษณาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อกลางแจ้งที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**