การพัฒนาสมรรถภาพนักบริหาร

ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์

Abstract


สมรรถภาพในการบริหารเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารในทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใด ระดับใด องค์กรเอกชน หรือราชการ ฯลฯ ก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี นั่นคือการทำให้บรรลุเป้าหมายทั้งเชิงยุทธ์และเชิงศิลป์ เพื่อที่จะได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ก็คือบุคคลที่อยู่ในองค์กรต่างๆ เหล่านั้น ทั้งนี้เพราะบุคคลเป็นตัวจักรและเป็นตัวแปรที่สำคัญในความสำเร็จของงานและการบรรลุเป็นหมายสำคัญผู้บริหารต้องมีความพร้อมในสมรรถภาพของตนเอง สมรรถภาพที่จำเป็น ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในประเด็นต่างๆดังนี้ เป็นแนวคิดและการพัฒนาที่ได้ผลสู่ความสำเร็จของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะประสบความสำเร็จได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถเฉพาะตน พึงเชื่อได้ว่าท่านได้เข้าสู่เคล็ดลับของกลยุทธ์ของความสำเร็จของผู้บริหารแล้ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**