การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่องค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

อัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร์

Abstract


การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน องค์กร และกลุ่ม ประชาชนบุคคลในท้องถิ่น  เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง ในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และ ความร่วมมือ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความสำคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  มีระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นำขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ ของหน่วยงานในการสื่อสาร แนวคิด นโยบาย กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่เรื่องราวให้ประชาชนทราบ และเมื่อประชาชนมีส่วนรับรู้ในการดำเนินงานแล้ว ก็จะให้การสนับสนุน   โดยเฉพาะกลยุทธ์การพัฒนาการประชาสัมพันธ์  คือ  ส่วนสำคัญในการยกระดับขององค์กร บุคลากร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างชื่อเสียงและสร้างศรัทธา  ส่งผลให้การ ดำเนินงานขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่นช่วยให้โรงเรียนและท้องถิ่นเกิดความเข้าใจอันดี ต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**