แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร

สรณ์พัชร สรพรหม, นฤมล สุ่นสวัสดิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 315 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้น ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับแรงจูงใจของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านเทคนิคการควบคุมดูแล รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความสำเร็จในงาน และด้านความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้าในงานและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน  (2)  ระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (3) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านเทคนิคการควบคุมดูแล โดยปัจจัยทั้ง 8 ด้านนี้ มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร้อยละ 68.06

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**