การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลไม้เค็ดและตำบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี

สุฐิตา โอภาษี, กัลยรัตน์ ปีมา, ณัฐพัชร แสงทอง, พัชรา กาบัว, พีระพงศ์ พลศักดิ์, รัตติกาล เทศไทย, วิภาพร สุภาพ, เจนจิรา ไชยโคตร, กุลณัฐ นะมินรัมย์, ฟ้ากมล เที่ยงทำ

Abstract


จริต เป็นการแสดงออกทางความคิด การกระทำ และพฤติกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมูลเหตุการเกิดของโรค 8 ประการ ตามแนวคิดการแพทย์แผนไทย จริตมี 6 ลักษณะ ได้แก่ ราคะจริต, โทสะจริต, โมหะจริต, วิตกจริต, ศรัทธาจริต และพุทธะจริต ซึ่งแต่ละจริตมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดและตำบลบ้านพระ จังหวัดปราจีนบุรี โดยทำการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการติดตามอาการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และลักษณะพฤติกรรมตามหลักจริต 6 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมตามหลักจริต 6 ไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเชิงลึกเนื่องจากพฤติกรรมมีความซับซ้อนในแต่ละบุคคล

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**