การบริหารการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21

สาธิตา แดงภิรมย์

Abstract


บทความเรื่องการบริหารการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ ในโรงเรียนศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอแนวคิดการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาในโรงเรียนศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าสู่กระบวนการบริการศึกษาในโรงเรียนเพื่อมาปรับใช้กับการบริหาร ทั้ง 4 ฝ่าย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เข้ากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมการศึกษา จึงควรนำเอานวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสารทนเทศ  มาปรับใช้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ คือ ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ ระบบสารสนเทศแบบรายงานเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศสำนักงาน มาใช้ประกอบการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนผู้ศึกษา ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**