การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของรถยนต์ฮอนด้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Honda Thailand

วรากร อัศวเริงยุทธ, ปฐมา สตะเวทิน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดของรถยนต์ฮอนด้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Honda Thailand วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารแบบบูรณาการของรถยนต์ฮอนด้า และ 2) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการนำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Honda Thailand โดยศึกษาผ่านทางปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารต่อการนำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Honda Thailand โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหาหรือ Content จากข้อมูล 81 โพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562บนเพจเฟซบุ๊ก Honda Thailand เพื่อนำมาบันทึกลงรหัสสำหรับวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) โดยทำเป็นตารางเพื่อศึกษารูปแบบและจำนวนของเนื้อหาพร้อมกับนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) 2.การจัดรูปแบบข้อมูล (Data Display) 3.การร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Honda Thailand มี 5 รูปแบบดังต่อไปนี้ 1) การโฆษณา 2) การส่งเสริมการขาย 3) การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ 4) การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร 5) การตลาดที่มีการโต้ตอบกันบนสื่อออนไลน์ และจากการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Honda Thailand มากที่สุดได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร และสำหรับรูปแบบเนื้อหาที่มีคนเข้ามาแสดงปฎิกิริยาตอบกลับแบบ Like, Comment และ Share เฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การโฆษณา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**