แรงจูงใจในการทำงานและบรรยากาศองค์การที่มีผลกับความผูกพันองค์การของบุคลากร บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

จุฑารัตน์ วิริยะ, ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร (2) ศึกษาบรรยากาศองค์การของบุคลากร (3) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรบริษัท (4) ศึกษาแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรบริษัท และ (5) ศึกษาบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรบริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรบริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

          ผลการศึกษา พบว่า (1) แรงจูงใจในการทำงานภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านความต้องการดำรงชีพ รองลงมา คือ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ ตามลำดับ (2) บรรยากาศองค์การ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านความเป็นอิสระ รองลงมา คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านโครงสร้าง ตามลำดับ (3) ความผูกพันต่อองค์การ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นเป็นลำดับแรก คือ ด้านความรู้สึก รองลงมา คือ ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการคงอยู่กับองค์การ มี ตามลำดับ (4) แรงจูงใจในการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (5) บรรยากาศองค์การมีผลต่อกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**