การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0

พงษ์ธร แก้วยองผาง

Abstract


ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนของสังคม การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดความยากลำบากในการบริหารจัดการองค์การทุกประเภท ผู้บริหารมืออาชีพยุคใหม่นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฏีหลักการบริหารนั้นยังไม่เพียงพอยังจำเป็นต้องมีเทคนิคการบริหาร ลีลาการบริหารและทักษะการบริหารใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่องานและบุคลากรในองค์การ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวคิดการบริหารที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐและเอกชน แรกเริ่มแนวคิดมาจากองค์การด้านการเงินทางตะวันตกที่ต้องการให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในบริบทการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งมีส่วนขับเคลื่อนประเทศสู่ยุทธศาสตร์ชาติในยุคประเทศไทย 4.0 โดยให้คำจำกัดความของ ธรรมาภิบาล นักบริหารมืออาชีพ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์การสำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคประเทศไทย 4.0

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**