ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

นุช ประเสริฐผล, ประสพชัย พสุนนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวนทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า

          1) ระดับของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 3.89, S.D. = 0.54) ซึ่งให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 2.99, S.D. = 0.58) ซึ่งให้ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง

          2) ระดับของปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (  = 4.16, S.D. = 0.53) ซึ่งให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านอัตราการว่างงาน (  = 3.73, S.D. = 0.51) ซึ่งให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก

          3) ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**