แนวทางการจัดทำแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและส่งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

กฤติน หินซุย, นุกูล แดงภูมี

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส่งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยเชิงคุณภายนั้น ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 4 ราย ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Start UP จำนวน 2 ราย นักดนตรีคลาสสิก 1 ราย และนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น 1 ราย ด้านข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ราย เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ปัญหาหลักในการจัดทำแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกนี้อยู่ที่กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนน้อยตลาดดนตรีคลาสสิกภายในประเทศไทยยังไม่เติบโต แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัญหานี้ยังเป็นโอกาสที่จะสามารถทำให้เข้าหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่มและครอบคลุม โดยด้านธุรกิจนั้นอุปสรรคคือการที่มีรายได้ที่ยังไม่สูงมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**