การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

มณีรัตน์ เพชรอินทร์, ปวิช เฉลิมวัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง และ  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 386 คน และทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร โดยภาพรวม และพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านระยะเวลาการบริการ มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกันมีความระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และประเภทงานบริการที่แตกต่างกันมีความระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**