ผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามป้อมบนผมที่ผ่านการฟอกสี

ปราชญา เทียมผาสุข, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการติดสีของสารละลายสารสกัดมะขามป้อมต่อผมที่ผ่านการฟอกสีผมโดยการเปรียบเทียบระดับสีผมที่ผ่านการแช่ในระยะเวลาที่ต่างกัน เมื่อฟอกสีผมจนได้สี White (เทียบจาก ชุดสี PANTONE® TEXTILE Color Guide) ตามที่ ต้องการแล้ว แบ่งผมออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 ปอยผม) แช่เส้นผมในสารละลายสารสกัดมะขามป้อม ด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน 1 2 และ3 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้นสารละลายสารสกัดมะขามป้อมเดียวกันที่ 9% จากนั้นล้างด้วยน้ำและเป่าด้วยลมอุณหภูมิปกติให้แห้งวัดระดับสีผมหลังการแช่สารละลายสารสกัดมะขามป้อม เทียบจาก ชุดสี PANTONE® TEXTILE Color Guide  โดยผู้ไม่เกี่ยวข้องจํานวน 5 ท่านเป็นผู้ให้คะแนน ระดับสีผม

ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการแช่ผมฟอกสีกลุ่มที่ 1 ในสารละลายสารสกัดมะขามป้อมที่ความเข้มข้น 9% โดยใช้เวลาการแช่นาน 1 ชั่วโมง ติดสี Chartreuse ผมฟอกสีกลุ่มที่ 2 ใช้เวลาการแช่นาน 2 ชั่วโมง ติดสี Chartreuse ผมฟอกสีกลุ่มที่ 3 ใช้เวลาการแช่นาน 3 ชั่วโมง ติดสี Chartreuse ซึ่งระดับสีผมที่ได้ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารละลายสารสกัดมะขามป้อมสามารถติดสีผมได้ตั้งแต่เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งสีที่ได้ต่าง จากสีเริ่มต้นของเส้นผมที่ผ่านการฟอกสี คือสี White เป็นสี Chartreuse

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**