ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ของผู้ใช้รถยนต์ที่เป็นสมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุ๊กประเทศไทย

ปาจรีย์ หุตินทะ, ปฐมา สตะเวทิน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ของผู้ใช้รถยนต์ที่เป็นสมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุ๊กประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มปิด All New City Club ในเฟซบุ๊กประเทศไทย จำนวน 412 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation)    ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับขี่อยู่ ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ และด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้ามกันในระดับต่ำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**