ปัจจัยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคตะวันออก

อรอุมา สุวรรณ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในภาคตะวันออก  ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในภาคตะวันออก จำนวน 398 ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D.= 0.24) และคุณภาพงบการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก        ( = 4.09, S.D.= 0.34) โดยสรุป ปัจจัยความเป็นมืออาชีพ ของนักบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคตะวันออก ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีค่านัยสำคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 ส่วนด้านทักษะทางปัญญา ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในภาคตะวันออก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**