การบริหารความเสี่ยงขององค์กรในศตวรรษที่ 21

วิจิตรา สีแดงก่ำ

Abstract


การบริหารองค์กรในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยง (Risk management) จัดเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร  การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จได้นั้น ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภาระงานในเชิงลึก เชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงกับการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย มาตรการ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการขององค์กร การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best practice)  เหตุผลที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรคือองค์กรอาจจะประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องกำจัดโอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าประสงค์ โดยแต่ละองค์กรจะพยายามสร้างแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และหากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรนั้น ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร แล้วร่วมกันกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจัดว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คือทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกทิศทาง หรือการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง และสุดท้ายทำให้องค์กรลดเหตุการณ์สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้ เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยง และคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะสามารถตอบสนองได้ในทิศทางที่ดีที่องค์กรสามารถยอมรับได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**