ผลการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ วิชากระบวนการทำงานวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยช่างศิลป

นิภาพร แสงประทุม, ศุภานัน สิทธิเลิศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชากระบวนการทำงานวิชาชีพก่อนและหลังเรียนตามวิธีสตอรีไลน์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัย      ช่างศิลป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ในวิชากระบวนการทำงานวิชาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยช่างศิลป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการทำงานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชากระบวนการทำงานวิชาชีพ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชากระบวนการทำงานวิชาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยช่างศิลปที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสตอรีไลน์ในวิชากระบวนการทำงานวิชาชีพ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**