จิตวิญญาณ อุดมการณ์ และบุคลิกภาพของผู้บริหาร

กรรณิการ์ คงนาม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจิตวิญญาณ อุดมการณ์ และบุคลิกภาพของผู้บริหารการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถ และความฉลาดทางสติปัญญา ผู้บริหารต้องมี ความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม และความฉลาดทางอารมณ์  จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า กำหนดค่าตอบเป็น 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าที(t-test)นำไป ให้เกิดปัญญาและค้นหาวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงการทำงาน และความสามารถในการตัดสินใจ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**