การเปรียบประสิทธิผลยาพอกตาระหว่างสูตรยาฟ้าทะลายโจรเดี่ยวและสูตรตำรับ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกระบอกตา

ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์, ปภัสรา สังข์สุข, ณัฏฐพิชชา คุณสันติพงษ์, ปาริฉัตร วิชัย, ปัญญาพล หนูแม้ม, รัตนาภรณ์ กานกายันต์, ธีวรา แก้วกระจ่าง, นุชธิดา จารุสิทธิกุล, พิชยา กาบขุนทด, ศศิชา เกษะศิริ, สุภาวดี ทะนานทอง, ธนชาติ บุญอ้อม, สุวรัตน์ สุขุมจรัสโรจน์, ณัฐนนท์ เหลากลม

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาพอกตาที่มีส่วนผสมของฟ้าทะลายโจรเดี่ยวและสูตรตำรับ และศึกษาความปลอดภัยของยาพอกตาในคลินิกการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดแบบสุ่มและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม คือพอกตาสูตรเดี่ยว  ระยะเวลา 15 นาที และกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่พอกตาสูตรตำรับ ระยะเวลา 15 นาที เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และประเมินระดับการมองเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตแบบ Mann-Whitney test และ Wilcoxon signed rank test ด้านความปลอดภัยเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสอบถามผลข้างเคียง ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยาพอกตาสูตรตำรับและยาสูตรเดี่ยวมีประสิทธิผลในการลดระดับความปวดกระบอกตาได้ทั้งสองสูตรและผลการลดความปวดไม่แตกต่างกัน และพบอาการระคายเคืองขณะพอก 1 ราย ดังนั้นผู้ให้การรักษาอาการปวดกระบอกตาสามารถเลือกใช้ยาพอกตาได้ทั้งสองสูตร และควรทดสอบการระคายเคืองก่อนนำไปใช้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**