พฤติกรรมผู้นำในศตวรรษปีที่ 21 สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

วรัญญา พุทธคาวี

Abstract


พฤติกรรมผู้นำในศตวรรษปีที่ 21 สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน มุ่งศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้นำเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันและสนับสนุนที่จะนำบุคคลและกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายตามที่วัตถุประสงค์กำหนดไว้ ผู้นำซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำและเทคนิคในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์เพื่อให้มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้นำจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นบุคลลที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมาย กำกับ ดูแล เป็นคนติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**