เนื้อหาการนำเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านอินสตาแกรม Pearypie

ศิริรัตนา เปียจำปา, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเนื้อหาบนอินสตาแกรมในการนำเสนอความเป็นไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของPearypie (2) เพื่อศึกษาเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นต่อนำเสนอความเป็นไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของPearypie ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกศึกษาเนื้อหาจากทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในอนสตาแกรมของแพรี่พายช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม จำนวน 30 ภาพ ผลการศึกษาพบว่า มีการนำเสนอเนื้อหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็นจำนวนมากที่สุด เนื้อหาที่นำเสนอมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึงร้านอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพและข้อมูล ให้เกิดความชอบและเก็บไปพิจารณา และยังเป็นการใช้ภาพ (Visual Content) ตรงต่อจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร สำหรับเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นที่มีมากที่สุด พบว่า เป็นเนื้อหาแสดงความชื่นชม และชอบเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการสร้างคอนเทนต์บนอินสตาแกรมรวมถึงการเลือกใช้ KOLเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาและภาพที่ดึงดูดความสนใจ เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร รวมถึงไปถึงตัวOpinion Leader ที่ปฏิสัมพันธ์ดี เข้าถึงคนจำนวนมากเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารไปยังผู้คน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**