ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

อิสริยชัย นามบัณฑิต

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะปฏิบัติ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยแบบแผนการทดลองที่ใช้คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่เลือกเรียนวิชาคีย์บอร์ด จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  จำนวน 10 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น  4) แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  มีคะแนนทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นอยู่ที่ 10.81 คิดเป็นร้อยละ 90.33 หมายความว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนตามรายการการประเมินด้านจังหวะอยู่ที่ 3.68 ความสมดุลของเสียงอยู่ที่ 3.60 และการแสดงออก อยู่ที่ 3.56 ตามลำดับ

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 หมายความว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**