Vol 14, No 2 (2021)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

Table of Contents

Cover

ปก ปก

Content

ส่วนหน้า ส่วนหน้า

Articles

กาญจนา ขัติทะจักร, ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์, รสลิน เพตะกร, อรนุช พันโท
1
กุลจิรา จีนาภักดิ์
10
ชลิตา คงศิริ, อัมพร วัจนะ
21
ตติยา ซีบังเกิด
31
ธันย์ชนก ผินอินทร์, สุริยา ชาปู่
41
นุสรา ยาบา, ชุติมา ทัศโร, นงนภัสส์ มากชูชิต
53
พิชญ์สินี พิศวงปราการ, อัมพร วัจนะ
64
เพียงตะวัน นวกุล, นิเวศน์ คำรัตน์
77
มณวสา นวลถวิล, ชุติมา ทัศโร, จุฑารัตน์ คชรัตน์
91
มณีพิมพ์ วรรณภพ, สุริยา ชาปู่
99
รมย์นลิน ศรีสายหยุด, เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
113
อรพร คนสนิท, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีรวิทยเลิศ
123
ก่อกิจ โกวิทกุล, วัน เดชพิชัย
134
จิรวุฒิ พงษ์โสภณ, นัฐกาญจน์ ผิวขาว, นิรภาดา จำเนียรทรง
146
ทวีพร เอกมณีโรจน์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
156
วัชราช ศรไชย, อริญชย์ นิลสกุล
169
เวสารัช ชูพงศ์, สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
183
สมศักดิ์ ตุ้ยสา, อนุชา กอนพ่วง
192
อภิวัฒน์ คำภีระ
201
ณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส
212
พิมพ์ชนก โล่ทองคำ, สมพงศ์ วงษ์มา, วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
226
คริส แนวพนิช, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ศานิต เก้าเอี้ยน
238
ฑีฆา โยธาภักดี, รัชนีวรรณ คำตัน, กษมา ถาอ้าย, วิลาสินี บุญธรรม, สมบัติ กันบุตร, น้ำฝน รักประยูร
250
นฤมล สนหอม, รวิพรรณ สุภาวรรณ์
260
นันทนา จำปางาม, นงนภัส แก้วพลอย
270
พิมภรณ์ ตันติสิริประเสริฐ
277
ภูษณิศา แชมลำ, สัณหะ เหมวนิช
287
วรพรรณ แดงพุธทางกูร, สิฏฐิรัฏฐ์ ใจแก้ว
297
โสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
308
อภิสรา บัวแก้ว, ปรีชา วิจิตรธรรมรส
316
อังคณา แดงประพันธ์, บรรดิษฐ พระประทานพร
327
จักรพงศ์ มหพันธุ์ทิพย์, ปลื้มใจ สินอากร, เฉลิมพล ทัพซ้าย
338
ซิม อนวัชการ, บรรดิษฐ พระประทานพร
349
ธีราพัฒน์ จักรเงิน, สรียา ทรัพย์สิริ, กรรณิการ์ มอญแก้ว, วรศิลป์ มาลัยทอง, วิริยา แซ่หลี
358
ปัญญธร ฌานอภิรักษ์, นงนภัส แก้วพลอย
367
ภัทรพล ชาญชวณิชย์, พอดี สุขพันธ์
376
รัฐพล วนาเฉลิม, ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
394
อิทธิเดช ศรีเปาระยะ
404
Li Kunkun
414
พรพิศ งามพงษ์
423
ฎิฐศกุล ศรีนาค
435
ณัฐธิดา หงส์เหม, พัชรินทร์ ศรีภู่ทอง, ดลฤดี ศรีมันตะ, กำพล ดวงพรประเสริฐ
444
ทิชากร พลิน, ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
457
ธมน จิโรจสินธุ์, ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
465
นาฏสรวง อินทร์แก้ว, ทิพย์วัลย์ สุรินยา, พนมพร พุ่มจันทร์
475
ผกาวรรณ ไพรัตน์, วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
486
พิชชาวีร์ กิจประภาศิริ
496
ภทริตา มัธยโยธิน
507
ภัทราภรณ์ โพธิ์สง่า
518
มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
529
สรียา ทับทัน
540
สุนิสา ศรีวลีรัตน์, นัทนิชา หาสุนทรี
550
สิริโสภา จุนเด็น, คมกริช ฉายศรี
571
ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ, ยอดขวัญ ขันติยู, แคททรียา เขาวงค์
572
ศิวกร ผลสุขการ, สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์
588
อรอนงค์ อภัยพงษ์, อัคนี ผิวหอม
597
เนรัญชรา แสงทักษิณ
608
จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์, ศรัณยา รักเสรี
617
ชลธิชา เขียวอ้อม, ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร, พรชัย โอเจริญรัตน์, ธนวรรณ กุมมาลือ, ปีติ ธุวจิตต์, ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา
629
ณลักขณา คิดเหมาะ
639
ณัฐธิดา ชลนาคเกษม, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
649
นลินนิภา เวียงนาค, อำนาจ เพชรรุ่งนภา
659
นวลนภา เอื้อจิตต์, แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
668
นันทพร เกตุเลขา
677
นุจนันท์ โชคทวีศักดิ์, ณัฐวุฒิ โตวนำชัย, ภาวิณี คุปตวินธุ, ปาลนี อัมรานนท์
686
สุปราณี ลิสวัสดิ์, ชนิศา ธนัตวัชรกรกุล, วิวรรธณี เดชกุลทอง, พชร ปราพรม, เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
697
พลอยมณี สุวรรณวุฒิชัย, ภัทริน ตั้งธนตระกูล, ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช
709
พิชชยานาฏ รีรักษ์, จักรเมธ บุตรกระจ่าง
719
ภัทรวดี คล้ายคลึง, จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
730
มัทนา สันทัสนะโชค
739
มัทนา สุขโชติ
750
มัสยา มนุษย์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
759
รสริน ใจเย็น, ยงยุทธ วัชรดุลย์, สรรใจ แสงวิเชียร
768
วัชราภรณ์ อรุณเมือง, สรรใจ แสงวิเชียร
776
ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
786
ศลิษา พุ่มพวง, ธวัชชัย กมลธรรม, สรรใจ แสงวิเชียร
795
สิรีธร อําพันธุ์, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, กัญญา ภู่ระหงษ์
805
สุชัญญา มิลาวรรณ
815
อชิรญา กิตติบุญญา, ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์, ศิโรรัตน์ จันทา, กันตา ปรานวีระไพบูลย์, กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
825
อัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์, ศศิพร ทองแม้น, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
835
ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, กาญจนา ปินตาคำ, พัชรินทร์ วินยางค์กูล, มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, ธนพนธ์ คำเที่ยง
845
บรรจง ทองสร้าง
856
ปฐมีน ตันติเสาวภาพ, นพนันท์ นานคงแนบ, คนึงนิตย์ นาคไธสง, พรพิมล กองทิพย์, คนธา ศิริ
868
วณัช พาดี, ชัชชัย คุณบัว
880
วิศิษฐ์ เจริญอึ๊ง, เกวลิน คุณาศักดากุล
891
ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร, ยงยุทธ วัชรดุลย์
903
สายชล สุขญาณกิจ, โสภิดา จิวประเสริฐ
911
สาโรช หว่างนุ่ม
920
สุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย์, มีนา นวลชื่น
930
มหาชิน สิทธิศักดิ์, อมรเทพ ประเสริฐน้อย, สวัสดิ์ ยุคะลัง, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
939
กาญจนา ปินตาคำ, พัชรินทร์ วินยางค์กูล, มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์, ธนพนธ์ คำเที่ยง
949
สาโรจน์ เพชรมณี, ประพันธ์ ขันติธีระกุล, จินตนา เพชรมณี
964
กนกพร ภูติวัฒนชัย, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
974
กมลทิพย์ อินแก้วเครือ
985
กมลพร บุญนนทารมย์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
992
กมลวรรณ จันทร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1002
กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์
1011
กุลนิดา ค้าคุ้ม, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1026
จันทรวิมล วงศ์แดง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1035
จิราวรรณ อนันตพัฒน์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1044
ณัฐพัชญ์ ศรีบูรณ์ธนา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1054
ธนวรรณ โภคากร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1062
นาฏนารี ชื่นจิตร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1070
พัชรินทร์ วงสารี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1079
ภควรรณ ห่อคนดี
1089
รพีพรรณ ปัญญา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1099
วรรณภา ใจเย็น, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1108
วัชราวลี เดชจูด, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1117
ศิตา ประสานสุข, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1132
ศิริวิไล มาตรเลิง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1142
สุพรรณี แผ่นทอง, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1152
อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1163
อัมพร พรมมี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1171
สุกันยา จันทร์ภิรมย์
1182
ปฐกร ปรีชา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1191
พัฒนพงษ์ นามพิมพ์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1200
ยุทธชาต นาห่อม
1208
ยุทธิชัย เชือกรัมย์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1218
วุฒินันท์ ประธาน, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1230
สติวณิตย์ เชยชัยภูมิ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1239
สราวุฒิ ไทยสงค์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
1249
กนกพร มาอ้วน
1257