กระบวนการสื่อความหมายในคอลัมน์ Mind Training ของวนิษา เรซ ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร

สรียา ทับทัน

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อความหมาย ในคอลัมน์ Mind Training ของ วนิษา เรซ ที่ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Secret รวมทั้งสิ้น 120 ฉบับ โดยผู้วิจัยใช้ตัวแบบ SPEAKING ตามแนว  ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ของ Dell Hymes มาวิเคราะห์เหตุการณ์การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาหลักที่ผู้เขียนสื่อสารคือ หลักคิด แนวทางการพัฒนาตนเอง ทั้งสมอง กายและใจ เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์การสื่อสารตามแบบ SPEAKING (SPEAKING Model) พบว่าคอลัมน์ดังกล่าวมีรูปแบบการสื่อสารแบบสาธารณะ โดยเรียงลำดับวัจนกรรมแบบตายตัว คือ เริ่มต้นด้วยการทักทายผู้อ่าน ก่อนนำเข้าสู่เนื้อหาอย่างน่าสนใจหลากหลายวิธี และการปิดท้าย โดยเพิ่มเติมเคล็ดลับสั้น ๆ ไว้ในส่วน Secret Box ด้วย  องค์ประกอบทั้ง 8 ข้อมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น รูปแบบของนิตยสารสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่าน รวมไปถึงกำหนดน้ำเสียงและเครื่องมือในการสื่อสารความหมาย  นอกจากนั้นยังทำให้เข้าใจปริบททางวัฒนธรรม เข้าใจวิธีการถ่ายทอด เรียบเรียงภาษาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวนิษา เรซ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.