บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ปัจจุบันเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวดเร็ว
เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในทางลบ
และยังก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสำคัญต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การจัดโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ กระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบติดตามและประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจนมีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานอยู่ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ ด้วยเหตุนี้ระบบการดูแลช่วยเหลือจึงมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.