การพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ฑีฆา โยธาภักดี, รัชนีวรรณ คำตัน, กษมา ถาอ้าย, วิลาสินี บุญธรรม, สมบัติ กันบุตร, น้ำฝน รักประยูร

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้การสัมภาษณ์ และการเสวนากลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน และตระหนักถึงการบริโภคเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การสร้างความคิดใหม่ การพัฒนาแนวความคิดและทดสอบแนวความคิด การวิเคราะห์ธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของตนเอง และมองเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น ในตลาดเฉพาะกลุ่ม การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการตลาดอินทรีย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.