Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 8 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 A Case Study Exploring Piano Pedagogy in Yangon, Myanmar Abstract   Untitled
Aung Chan Nyein
 
Vol 1, No 15 (2022): 15th International & National Conference A Portrayal of Female Characters in Chinese TV Series and its Impact on Audiences' Identification : A Case Study of “Heroes in Harm's Way” Abstract   Untitled
Yaqi Cui, Suwannee Lucknavanich
 
Vol 1, No 15 (2022): 15th International & National Conference A Reflection of Motivations via TikTok (Douyin) and Instagram Story: A Content Analysis and Comparative Study of Chinese and Thai Gen Z Users Abstract   Untitled
Xian Ying, Rosechongporn Komolsevin, Pacharaporn Kesaprakorn
 
Vol 1, No 12 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 A Review of Methods in Identifying Technical Words Abstract   Untitled
Punnada Monkaew, Natthapong Chanyoo
 
Vol 1, No 14 (2021): 14th International & National Conference A Study for Developing a Training Package on Distance Supervision for Supervisors, Office of Non-Formal and Informal Education Promotion Abstract   Untitled
Waralee Thongkaew, Sumalee Sungsri, Sareepan Supawan
 
Vol 1, No 10 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 A study of bilingual websites as a marketing communication tool in tourism industry: The case study of cafes in Phitsanulok, Thailand Abstract   Untitled
Saranporn Kirdkoh, Suratwadee Ngamrung
 
Vol 1, No 9 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 A STUDY OF DRIVING FACTORS IN MODEL PLANT FOR ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT) IN ATTAINING GLOBAL TOP QUARTILE UTILITY: A CASE STUDY OF NORTH BANGKOK POWER PLANT COMBINED CYCLE UNIT 1 Abstract   Untitled
SUPHISCHA TUMTHONG
 
Vol 1, No 14 (2021): 14th International & National Conference A Study of Environment and Potential of Thai Traditional Medical Services in Thai Medicine of the Royal Thai Army Hospital, First Army Area Command Abstract   Untitled
Jareerat On-aree, Vichai Chokevivat, Supalak Fakkham, Supachai Wasananon, Dolruedee Wasananon
 
Vol 1, No 11 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 A Study of Integrated Vectors into STEM Learning Abstract   Untitled
Chalongrat Khaoloek, Supotch Chaiyasung
 
Vol 1, No 11 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 A Synthesis Research on Inquiry-Based Learning for Mathematical Processes and Skills Abstract   Untitled
Nutcharun Yanakit, Chaweewan Kaewsaiha
 
Vol 1, No 14 (2021): 14th International & National Conference Adoption of E-wallet among Penang Residents during the COVID-19 Pandemic: The Moderating Roles of Rewards Abstract   Untitled
Salmi Mohd Isa, Ivy Mak Choong Wei, Sugeng Santoso
 
Vol 1, No 10 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 An Automatic Screening for Major Depressive Disorder from Social Media in Thailand Abstract   Untitled
Siranuch Hemtanon, Nichnan Kittiphattanabawon
 
Vol 1, No 9 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 An Internal Supervision Model for Improving the Instructional Management In Nanning Private Higher Educational Institutes, China Abstract   Untitled
Qin Jian, Suwaporn Semheng
 
Vol 1, No 10 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 Application of Quality Function Deployment to Develop a Pork Scratchings Production Abstract   Untitled
Charcrit Sritong, Onwika Sritong
 
Vol 1, No 12 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 Application of Value Stream Mapping for Improvement the Manufacturing Process in Miniature Furniture: The Case Study of MW Crafts Firm Abstract   Untitled
Yawen Li, Klairung Ponanan
 
Vol 1, No 10 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 Approaches to Enhance Services of Accommodation Business in Amphawa District and Bangkhontee District, Samut Songkhram Province for Senior Tourists Abstract   Untitled
Bidur Pandey, Sarita Puntien
 
Vol 1, No 15 (2022): 15th International & National Conference Assessing Residents’ Receptiveness towards Smart City Technologies Abstract   Untitled
Jothi Jhen Hao Gunabalan, Say Keat Ooi, Jasmine A.L. Yeap
 
Vol 1, No 10 (2019): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ชื่อเรื่องวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล กรณีศึกษาตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   Untitled
กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์, ธรรมศักดิ์ สายแก้ว, สุรีวรรณ สีลาดเลา, วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว, ปริศนา เพียรจริง, แสงโสม สีนะวัฒน์, สุนิสา จิตประสงค์, ธัญพร เจริญวรการ, ธนวรรณ สอาดฤทธิ์
 
Vol 1, No 11 (2020): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชน ต่อการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
พรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร, ปวิช เฉลิมวัฒน์
 
Vol 1, No 8 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง Abstract   Untitled
อรรถพล เสือแท้, พรรณิลัย นิติโรจน์
 
Vol 1, No 8 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 บทบาทผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   Untitled
อารยา บุญช่วย, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 1, No 9 (2018): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 บทบาทของศาสนาในการเยียวยาจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษา มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ จังหวัดหนองบัวลำภู Abstract   Untitled
วรวุฒิ เว้นบาป, จตุพร บานชื่น, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
 
Vol 2, No 14 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 14 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม่ Abstract   Untitled
ณัฐพัชญ์ ศรีบูรณ์ธนา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 2, No 14 (2021): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 14 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Abstract   Untitled
อัจฉรา ศรีศิลปสำราญ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
 
Vol 1, No 8 (2017): การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 บทบาทของผู้บริหารและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 Abstract   Untitled
ศิริพร บุษบง, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
 
1 - 25 of 1001 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>