การศึกษาผลของอุโมงค์ต่อพลังงานที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถไฟ กรณีศึกษาแนวเส้นทางโครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงของ

มหาชิน สิทธิศักดิ์, อมรเทพ ประเสริฐน้อย, สวัสดิ์ ยุคะลัง, จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

Abstract


บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาผลของอุโมงค์รถไฟต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟ โดยเน้นพลังงานที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถไฟ กรณีศึกษาเส้นทางโครงการรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ สมมติฐานหลักของการศึกษานี้อยู่ที่การปรับปรุงแรงต้านอากาศหรือสมการเดวิส (Davis Equation) การจำลองการเคลื่อนที่ของรถไฟตลอดเส้นทางเด่นชัย-เชียงของ ระยะทาง 319.85 กิโลเมตอร ลอดผ่านอุโมงค์ทั้งหมด 4 แห่ง ระยะทางรวม 13.925 กิโลเมตร พบว่ากรณีเส้นทางที่ประกอบด้วยอุโมงค์จะใช้พลังงานสูงกว่ากรณีเส้นทางที่ไม่มีอุโมงค์อยู่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อรอบการเดินทาง ทั้งนี้ยังไม่คำนึงถึงผลของความลาดชันของเส้นทาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.