คุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

พัชรินทร์ วงสารี, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องมีบทบาทที่จะดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาวะโดยรอบอย่างยิ่ง โดยโลกทุกวันนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารเองก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง “ภาวะผู้นำ” ด้วย เพราะภาวะผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในกระแสโลกยุคใหม่หรือที่เรียกกันเสมอว่ายุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น ภาวะผู้นำ (Leadership) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผู้นำขึ้นได้ ในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21ของผู้บริหารสถานศึกษานี้  ผู้เขียนจึงขอนำเสนอคุณลักษณะภาวะผู้นำกล่าวคือ ผู้นำที่จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ การรอบรู้ ( Knowing) อุดมการณ์ (Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ( Strategy of Vision) สร้างทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะภาวะผู้นำได้อย่างแน่นอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.