กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ฐานวิถีชีวิตใหม่

นาฏนารี ชื่นจิตร, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสำคัญเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิเทศการศึกษา  ซึ่งในการดําเนินการ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานของแต่ละบุคคลย่อมจะมีความแตกต่าง  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน จะต้องประกอบด้วย การวางแผนร่วมกัน การจัดทําตามประเด็นปัญหา และการพัฒนางาน การติดตามผล หรือ แนะนํา ตลอดจนการตรวจสอบการประเมินผลการนิเทศ ไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง โดยให้ความสําคัญต่อผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนเป็นสําคัญกับฐานวิถีใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ซึ่งกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและฐานวิถีชีวิตใหม่

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.