การศึกษาวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและเอกสารประกอบการสอนภาษาจีน กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ, ยอดขวัญ ขันติยู, แคททรียา เขาวงค์

Abstract


บทความนี้คณะผู้วิจัยได้นำหนังสือแบบเรียนและเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาภาษาจีนมาศึกษาวิเคราะห์การเลือกใช้หนังสือแบบเรียนและเอกสารประกอบการสอนภาษาจีน โดยใช้หลักการ 4 ด้าน คือ
1) ความเหมาะสม 2) ความสอดคล้อง 3) มาตรฐาน 4) ความน่าสนใจ เพื่อหาแนวทางการเลือกใช้หนังสือแบบเรียนและการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ผลการศึกษาพบว่าหนังสือแบบเรียนและเอกสารประกอบการสอนมีข้อดีและข้อควรระวังหลายประการ หนังสือแบบเรียนมีความเป็นมาตรฐานและความน่าสนใจ แต่ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนในรายวิชานั้น ๆ เท่าที่ควร ในทางกลับกันเอกสารประกอบการสอน มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา แต่ในส่วนของมาตรฐานและความน่าสนใจกลับยังขาดการคำนึงในส่วนนี้ไปบ้าง ดังนั้นผู้สอนต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อบูรณาการเนื้อหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นระบบทั้งหลักสูตร พร้อมทั้งทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมกันผลิตหนังสือแบบเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางทักษะภาษาแห่งศตวรรษที่ 21

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.