ความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมโนรมย์

นวลนภา เอื้อจิตต์, แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ยาสมุนไพรไทยขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมโนรมย์เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Observational Descriptive Studies) ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของการใช้ยาสมุนไพรไทยขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมโนรมย์ กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องจำนวน 30 คน เครื่องมือในงานวิจัยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี 1 ชุด คือแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการใช้สมุนไพรไทยขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมโนรมย์โดยการเก็บข้อมูล คือการบันทึกข้อมูลความพึงพอใจการใช้ยาสมุนไพรไทยขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้ยาแคปซูลขิงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดแน่นท้อง ของแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโรงพยาบาลมโนรมย์อยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะยาแคปซูลขิงมีกลิ่นสมุนไพรเวลากลืนควรพัฒนารูปแบบเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.