ความฉลาดทางอารมณ์ ความพึงพอใจในงาน กับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร

นาฏสรวง อินทร์แก้ว, ทิพย์วัลย์ สุรินยา, พนมพร พุ่มจันทร์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ความพึงพอใจในงาน กับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 2) เปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน กับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุน ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 213 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในงานของบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง 3) ความสุขในการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง 4) บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน ระดับตำแหน่งของบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันมีความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน 5) ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 6) ความพึงพอใจในงานไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.