ความต้องการจำเป็นในการออกกำลังกายของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัชราช ศรไชย, อริญชย์ นิลสกุล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2) เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการจัดการด้านการออกกำลังกาย ประชากรอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มาจากการเลือกอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพื่อสอบถามความต้องการจำเป็นจำแนกออกเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านกิจกรรมในการออกกำลังกาย 2) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านวัน เวลา และระยะเวลาในการออกกำลังกาย 4) ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย 5) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล (PNI Modified) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านกิจกรรมการออกกำลังกายพบว่า นักศึกษามีความต้องการจำเป็นในชนิดกีฬาเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยคือ กีฬาบาสเกตบอล (PNI Modified = 0.40), กีฬายูโด (PNI Modified = 0.34), และกีฬามวยไทย/มวยสากล (PNI Modified = 0.32) 2) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่านักศึกษามีความต้องการจำเป็นในชนิดกีฬาเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย คือ จุดให้บริการเครื่องปฐมพยาบาล (ตู้ยา, AED) (PNI Modified = 0.47), มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย (PNI Modified = 0.47), และมีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย (PNI Modified = 0.40) 3) ด้านวัน เวลา และระยะเวลาในการออกกำลังกาย พบว่านักศึกษามีความต้องการจำเป็นในชนิดกีฬาเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยคือ ในวันอังคาร (PNI Modified = 0.45), วันพฤหัสบดี (PNI Modified = 0.26), วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (PNI Modified = 0.25) ตามลำดับและช่วงเวลาออกกำลังกายพบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความต้องการออกกำลังกายในเวลา 19.00 – 21.00 น. (PNI Modified = 0.74), เวลา 11.00 – 13.00 น. (PNI Modified = 0.52) และเวลา 7.00 – 9.00 น. (PNI Modified = 0.26) 4) ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายพบว่านักศึกษามีความต้องการจำเป็นในชนิดกีฬาเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยคือ จัดการแข่งขันกีฬาที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์สนใจ (PNI Modified = 0.37), มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มาออกกำลังกาย (PNI Modified = 0.37) และมีระเบียบการใช้สถานที่ออกกำลังกายอย่างชัดเจน (PNI Modified = 0.37) 5) ด้านบุคลากรที่ให้บริการพบว่านักศึกษามีความต้องการจำเป็นในชนิดกีฬาเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยคือ การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่สนามและอุปกรณ์กีฬา (PNI Modified = 0.61), มีบุคลากรด้านการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (PNI Modified = 0.36) และมีบุคลากรคอยให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่มีความรู้ความชำนาญในกิจกรรมแต่ละชนิด (PNI Modified = 0.34)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.