การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคความปกติใหม่

กนกพร ภูติวัฒนชัย, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ในปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) หรือ โควิด 19 นั้น จึงทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตเดิม ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ผู้คนต้องมีมาตรการป้องกันและเลี่ยงโรคระบาดที่เรียกว่า "New Normal"  รวมถึงภายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีมาตรการ กฏเกณฑ์ ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอีกด้วย เช่นการเรียนออนไลน์ มีทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ ออนไซท์ (On-site) เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. ออนแอร์ (On-air) เรียนผ่าน DLTV ออนดีมานด์ (On-demand) เรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ออนไลน์ (On-line) เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และออนแฮนด์ (On-hand) เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั่นเอง เนื่องจากมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นยุคความปกติใหม่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ไปด้วย และในแต่สถานศึกษาก็ได้ก็ได้ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความต้องการของแต่ละสถานศึกษาเลือกใช้ เนื่องจากบางสถานศึกษาอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม ในบทความฉบับนี้จะนำเสนอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษายุคความปกติใหม่ เนื่องจากการดำเนินงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.