การศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ

สุกันยา จันทร์ภิรมย์

Abstract


บทความนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับการศึกษาปฐมวัย โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา รายละเอียดตาม “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” และรายละเอียดตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ” ซึ่งนำเสนอหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติในปัจจุบัน นำเสนอความรู้และความเข้าใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้สมบูรณ์และลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้สารสนเทศด้านแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบการศึกษาปฐมวัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้ได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาตามมาตรฐานดังกล่าวนั้นต้องคำนึกถึง คุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ทั้ง 3 ด้านนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.