แนวทางการจัดการการนิเทศโรงเรียนเชิงรุกของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร

อรพร คนสนิท, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ปัญญา ธีรวิทยเลิศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการการนิเทศโรงเรียนเชิงรุกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 7 คน และครูหัวหน้างานวิชาการ  จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการนิเทศโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหารมีดังนี้ การนิเทศขาดความต่อเนื่อง การนิเทศในแต่ละโรงเรียนใช้เวลาน้อย ไม่มีเครื่องมือและรูปแบบการนิเทศโรงเรียนที่ชัดเจน การนิเทศไม่เป็นไปตามแผน และบุคลากรผู้ให้การนิเทศไม่เพียงพอ 2) แนวทางการดำเนินการจัดการการนิเทศโรงเรียนเชิงรุก ประกอบด้วย (1) กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศโรงเรียนเชิงรุก ได้แก่ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ ออกแบบวิธีการนิเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการนิเทศ การติดต่อประสานงาน การดำเนินการนิเทศตามแผน การติดตาม และการรายงานสะท้อนผลการนิเทศ (2) ปัจจัยส่งเสริมการจัดการการนิเทศโรงเรียนเชิงรุก ได้แก่ ความมีภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้นิเทศ การมีส่วนร่วม การลงพื้นที่นิเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เนื้อหาในการนิเทศที่ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคน พัฒนางานให้ครอบคลุม ความหลากหลายของเครื่องมือในการนิเทศ การเสริมแรงให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย การกำหนดระยะเวลาและแผนในการนิเทศที่ชัดเจน วิธีการนิเทศที่หลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้รับการนิเทศ และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.