ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สุปราณี ลิสวัสดิ์, ชนิศา ธนัตวัชรกรกุล, วิวรรธณี เดชกุลทอง, พชร ปราพรม, เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาช่วงระยะเวลาย้อนหลังที่ส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน จำนวน 50 รัฐ รวมข้อมูลทั้งสิ้น 139 วัน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบล่าช้า (Lagged Correlation Analysis) จากการศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ผลสรุปว่า ปริมาณน้ำฝนไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อ อุณหภูมิและค่ารังสี UV มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่ระดับ PM2.5 และความเร็วลมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ขึ้นกับเวลา ตัวแปรอุณหภูมิ ค่ารังสี UV และค่าความเร็วลม มีความสัมพันธ์สูงสุดในช่วงเวลา 10 วันย้อนหลังที่พบเชื้อ และระดับ PM2.5 มีความสัมพันธ์กันสูงสุดในช่วงเวลา 9 วันย้อนหลังที่พบเชื้อ ในส่วนของตัวแปรปริมาณน้ำฝนไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อในทุกช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เมื่อพิจารณาแบบรายภูมิภาค พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อกับอุณหภูมิ และค่ารังสี UV มีความสัมพันธ์กันสูงสุดในภาคกลาง ระดับ PM2.5 มีความสัมพันธ์กันสูงสุดในภาคตะวันตก ในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อกับค่าความเร็วลม มีความสัมพันธ์กันสูงสุดในภาคใต้ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา พบว่าขนาดพื้นที่รัฐมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างต่ำ จำนวนแพทย์ จำนวนประชากร ความหนาแน่นประชากร และจำนวนโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และค่าแรงขั้นต่ำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับจำนวนผู้ติดเชื้อ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.