ความพึงพอใจของการใช้ตำรับยาอายุวัฒนะในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

รสริน ใจเย็น, ยงยุทธ วัชรดุลย์, สรรใจ แสงวิเชียร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Study) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้ตำรับยาอายุวัฒนะในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ ทำการศึกษาที่โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 77 ราย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 61 คน ร้อยละ 79.2  รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 16 คน ร้อยละ 20.8 มีอายุอยู่ในช่วง 61-70 ปี มากที่สุด  จำนวน 25 คน ร้อยละ 32.5 โดยประกอบอาชีพงานบ้านมากที่สุด  จำนวน 29 คน ร้อยละ 37.7 อยู่ในสถานภาพสมรสมากที่สุด  จำนวน 62 คน ร้อยละ 80.5 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้ตำรับยาอายุวัฒนะในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบพบว่าทั้งด้านผลิตภัณฑ์ตำรับยาและด้านการรักษา  โดยทั้งสองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากตำรับยาอายุวัฒนะมีความคุ้มค่า  ตื่นกลางดึกและหลับสนิทตลอดคืนใช้แล้วเห็นผลการรักษา ตำรับยาอายุวัฒนะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.